Algemene voorwaarden Fitter dan Ooit

-Algemene voorwaarden voor coaching / workshops / groepslessen/ e.d. (zie aanbod op de website):
www.fitter-dan-ooit.be. Bij boeking/inschrijving van een coaching traject / workshops / groepslessen geeft de cliënt duidelijk aan dat hij/zij akkoord is (zijn) met de algemene en specifieke voorwaarden

-Alle coaching trajecten en groepslessen zijn enkel bedoeld om de algemene fitheid te bevorderen van het cliënteel. Deze zijn geenszins bedoeld om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen. De cliënt is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar acties tijdens de coaching trajecten en groepslessen.

Indien de cliënt beslist om de cursus stop te zetten na aanvangsdatum, blijft steeds het volledige tarief verschuldigd – terugbetaling wordt niet gedaan tenzij de cliënt een wettig schrift voorgeschreven door een geneesheer kan aantonen dat hij/zij de bewegingslessen niet meer kan mee volgen.

-De cliënt is er zich van bewust dat trainingen, cursussen en workshops mogelijk kunnen verplaatst worden naar een andere datum omwille van diverse omstandigheden t.t.z. facilitaire en logistieke omstandigheden, te weinig inschrijvingen of door overmacht. Fitter Dan Ooit zal in dit geval steeds een gedegen compensatieregeling treffen voor de cursist.

-Bij de coaching en bewegingslessen gaat het om het ondersteunen bij het bereiken van persoonlijk resultaat. Daarnaast wordt er ook advies gegeven, doch dit advies wordt niet door Fitter Dan Ooit uitgevoerd. Hiervoor dienen andere partijen door de klant zelf worden aangesteld. De klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn resultaten.

-Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de sessie, workshop of groepsles.

Onze  aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder onze verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

- De cursist is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beschadigingen aangebracht in de gehuurde of ter beschikking gestelde lesruimtes.

Gezondheidsproblemen van welke aard dan ook dienen steeds vermeld te worden vóór iedere begeleiding, bewegingsles of workshop. 

Bij gezondheidsproblemen verklaart de cliënt dat hij/zij de toestemming heeft van zijn/haar arts of therapeut om aan activiteiten van Fitter dan ooit deel te nemen.

Deelname aan coaching trajecten, workshops, bewegingslessen is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

-Alle facturen zijn contant betaalbaar voor de aanvang van een activiteit, tenzij anders werd overeengekomen via schriftelijke toestemming.

Klachten.

Elke klacht of elk protest dient, behoorlijk gemotiveerd, te gebeuren per aangetekende brief en dit uiterlijk 14 kalenderdagen na de factuurdatum, na de datum van levering van de goederen/diensten, bij gebreke waaraan de klant onherroepelijk wordt geacht de factuur, de goederen of de diensten zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard en goedgekeurd.